HARDBOARD

Hardboard được làm từ gỗ thì thường có tỷ trọng cao hơn. Nếu được cho vào nước, hầu hết hardboard dễ chìm hoặc hầu như không nổi lên. Hardboard rất khó cưa, hầu hết người dùng đều thấy rằng nếu dùng lưỡi cưa có răng bằng cacbua thì sẽ tiết kiệm hơn.

HARDBOARD

Sản phẩm liên quan